Mészáros mari legújabb szobrai

Mészáros Mari legújabb munkáiban mindazok az érzelmi és lelki folyamat-tükröztetések jelennek meg és kapnak új tartalmakat, amelyek eddigi művészetét is jellemezték. Igazodnak élményeihez, személyes történeteihez, jelenre való reflexióihoz. Ezeknek súlyát, legyen az tragikus vagy felemelő, esetleg a kettő árnyalataiban megjelenő, neki kell feldolgoznia_ A munkáiból sugárzó energiák fókuszában az önmagunk vállalására való biztatás áll, de mellette fokozott hangsúlyt kapnak a bensőségesség ábrázolásának lehetőségei._ A bensőségesség azt jelenti, hogy saját bensőmben érzem, ami mással történik. Átérzem örömeit, de fájdalmát, magányát, elhagyatottságát, közönyét is, attól függően, hogy az adott ábrázolás mennyire konkrét. Mintha velem történne. A dolgok természetéből fakadóan az élmények összetettsége, árnyaltsága, egymásra hatása a formai gondolkodás állandó felülvizsgálatát, finomítását is jelenti.

Mészáros Mari munkáinak tárgya, eszköze és legfőbb motívuma az üvegbe foglalt emberi test. Különböző testgesztusok kapcsolódnak össze, szabad asszociációkban mutatkoznak meg torzók, torzótöredékek formájában

. Aki az emberi test hús-vér utalásait bármilyen áttételesen is felhasználja, számolnia kell azzal, hogy a befogadó a materiális kötöttségeket, a fizikai világ törvényeit, a testbe zártság organizmusait valamilyen szinten érzékeli.

Mészáros Mari számol ezzel. Megpróbálja ezeket a kötöttségeket felbomlasztani. Ebben társa az üveg és az üvegben megjelenő fény. A külső meg­jelenés a testtömegeket, felületi struktúrákat, kinetikus effektusokat éltető fény, a fényváltozásokat követő szín és optikai játékok, átváltozások, tükröződések színtere_ A fény hol a térmélység és magasság dimenzióinak tömegeit emeli ki, hol pedig a fényben felbomló formák tünékeny, tapinthatatlan voltát erősíti. E kettősségben a térérzet instabilitása oda vezet, hogy a szobor előtt álló néző a materiális kötöttségeket képes felülírni, és elbizonytalanodását a bensőségesség érzelmi szféráiban feloldani. Ez azonban statikus nézőpontot, csendet és meditatív hozzáállást feltételez_

Mészáros Mari munkáinak nagy része falra vagy fényfelület elé helyezett üvegplasztika, amely alkalmanként kőtömbhöz kapcsolódik Szemből, frontális nézetből érzékelhetőek legjobban azok a szelle­mi és formai erők, amelyek őt is alkotásra késztet­ték Szobraiban egységes egészet alkot a térforma, a tér, a struktúra, az üveg, a fény és a gesztusok jelensége és jelentéstartalma. Felvetéseit ábrázolási képleteit a jelen hatásai alakítják és aktualizálják Az utóbbi időben készült munkáiban újra és újra felveti fokozódó intenzitással a részvét az együttérzés, a cselekvéskényszer szubjektivitásának mértékét, az emberiesség fogalmának értelmezését.